Terapia logopedyczna

Terapia logopedyczna ma na celu usprawnienie funkcji komunikacyjnej poprzez stopniowe korygowanie zakłóceń występujących podczas porozumiewania się. Terapia poprzedzona jest wywiadem, obserwacją oraz przeprowadzeniem specjalistycznych testów. Na tej podstawie logopeda stawia diagnozę i opracowuje program usprawniania.

Wskazania:

 • autyzm
 • dziecięce porażenie mózgowe
 • rozszczep wargi i podniebienia
 • niedosłuch
 • niepełnosprawność złożona
 • wady wymowy
 • opóźniony rozwój mowy
 • dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia

Cele terapii

 • usprawnienie motoryki narządów mowy
 • korygowanie wad wymowy
 • poprawienie jakości funkcji językowej, oddechowej, fonacyjnej
 • rozbudowanie zasobu słownictwa czynnego i biernego
 • wypracowanie alternatywnych zachowań komunikacyjnych
Close Menu